Екологічний податок

Починаючи з 01.01.11 р., у зв'язку з набуттям чинності Податкового кодексу, замість загальнодержавного збору за забруднення навколишнього природного середовища справлятиметься екологічний податок. Цьому податку присвячено розд. VIII ПК. Платники податку

Коло платників екологічного податку (далі - екоподаток) у порівнянні з колом платників збору за забруднення загалом не змінилось. Сплачують його суб'єкти господарювання, юридичні особи, які не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, що виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, які під час провадження діяльності (на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони) здійснюють:

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (пп. 240.1.1 ПК);
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (пп. 240.1.2 ПК);
 • розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих, видів відходів як вторинної сировини (пп. 240.1.3 ПК);
 • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (пп. 240.1.4 ПК);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (пп. 240.1.5 ПК);
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення незалежно від місця використання ними палива (п. 240.2 ПК).


Зауважу, що платниками екоподатку за викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення є також громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Екоподаток за викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення з 01.01.11 р. включається до складу ціни на паливо. Обов'язок його нарахування та сплати до бюджету покладено на податкових агентів - суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливом під час реалізації такого палива (п. 241.1 ПК). Тобто платники, що мають пересувні джерела забруднення, з 01.01.11 р. самостійно екоподаток за них не сплачуватимуть.

Не є платниками суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання й заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність зі збирання й заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) та надають послуги в цій сфері (п. 240.5 ПК).

Як і раніше (тобто при сплаті збору за забруднення навколишнього природного середовища), платниками екоподатку є також і суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, зокрема сплачують єдиний податок та фіксований сільськогосподарський податок.

Об'єкт та база оподаткування

Об'єкти та база обкладення екоподатком у цілому не відрізняються від об'єктів та бази обкладення збором за забруднення. Так, екоподаток справляється за:

 • обсяги та види забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (пп. 242.1.1 ПК);
 • обсяги та види забруднюючих речовин, що скидаються безпосередньо у водні об'єкти (пп. 242.1.2 ПК);
 • обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання та заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність зі збирання й заготівлі таких; відходів (пп. 242.1.3 ПК);
 • обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами (пп. 242.1.4 ПК);
 • обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (пп. 242.1.5 ПК);
 • обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) (пп, 242.1.6 ПК).


Ставки податку

Розміри ставок екоподатку визначено у ст. 243-248 розд. VIII ПК.

Розміри ставок екоподатку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та за розміщення відходів збільшені у порівнянні з нормативами збору за забруднення навколишнього природного середовища, наведеними в Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженому постановою КМУ від 01.03.99 р. № 303 (далі - Порядок № 303).

Однак відповідно до п. 2 підрозд. 5 розд. XX «Перехідні положення» ПК зазначені ставки вводитимуться поступово. А саме за податковими зобов'язаннями з екоподатку, що виникли:

 • з 01.01.11 р. до 31.12.12 р. включно, ставки податку становлять 50% від ставок, передбачених ПК;
 • з 01.01.13 р. до 31.12.13 р. включно, - 75% від ставок, передбачених ПК;
 • з 01.01.14 р. ставки податку становитимуть 100% розміру ставок, передбачених ПК.


Кодексом зменшено кількість коригуючих коефіцієнтів, що застосовувались при нарахуванні збору. Так, вилучено коригуючі коефіцієнти, які встановлювались залежно від чисельності жителів населених пунктів, їх народногосподарського значення, та регіональні (басейнові) коефіцієнти.

Збережено коефіцієнти, які встановлюються залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі. Як і раніше, при розміщенні відходів у межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них застосовується коефіцієнт 3, а при розміщенні на відстані більше ніж 3 км - коефіцієнт 1. Також збережено коефіцієнт 3 за розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів (п. 246.4 ПК).

Ставки екоподатку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк у порівнянні з нормативами збору за забруднення, передбаченими Порядком № 303, не змінилися.

Установлено нові ставки на окремі види пального. Так, до переліку видів палива, яке використовується пересувними джерелами, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, включено авіаційний бензин, дизельне біопаливо та гас. Крім того, уводяться диференційовані ставки щодо дизельного пального, які залежать від вмісту В ньому сірки (п. 244.1 ПК).

Перелік основних (окремих), забруднюючих речовин, що викидаються стаціонарними джерелами забруднення, та забруднюючих речовин, що скидаються у водні об'єкти, за які справляється екоподаток, не змінився.

Запроваджується окрема ставка за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення - для двоокису вуглецю. Вона становитиме 0,2 грн. за 1т (п. 243.4 ПК).

Починаючи з 01.01.11 р., у разі відсутності затверджених в установленому порядку лімітів скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти й розміщення відходів, а також за понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів екоподаток у 10-кратному розмірі не справлятиметься (як це було передбачено Порядком № 303).

Звертаємо увагу, що сплата екоподатку не звільняє платників від штрафних санкцій та відшко-дування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

Звітність

Платники податку (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства) та податкові агенти складають податкові декларації та подають їх до органів ДПС протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. Сплата цього податку здійснюється протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п, 250.2 ПК).

Зауважу, що за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення відходів податкова декларація подається до органу ДПС за місцем розміщення джерел забруднення (пп. 250.2.1 ПК).

Податкові агенти звітують та сплачують екоподаток за місцем знаходження пунктів продажу палива (пп. 250.2.2 ПК).

За утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк екоподаток нараховується та сплачується за місцем перебування платника на податковому обліку в органах ДПС (пп. 250.2.3 ПК).

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування платника екоподатку на податковому обліку, то такий платник подає до органу ДПС за місцем податкового обліку копії відповідних податкових декларацій (п. 250.8 ПК).

Якщо платник податку на початок поточного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він може не звітувати за умови подання до органу ДПС за місцем розташування джерел забруднення заяви про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екоподатку. Якщо такої заяви не буде подано, то платник податку зобов'язаний щокварталу подавати до органу ДПС податкові декларації згідно з вимогами ст. 250 ПК (п.250.9 ПК).

Володимир ГОРОХОВ,
начальник відділу адміністрування ресурсних та неподаткових платежів
Департаменту адміністрування податку на прибуток
та інших податків та зборів (обов'язкових платежів) ДПС України

Світлана БОЧАРОВА,
головний державний податковий ревізор-інспектор відділу адміністрування
ресурсних та неподаткових платежів Департаменту адміністрування податку
на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) ДПС України

 

 

dysfonction erectile 25 % des achat cialis france pharmacie face, ignorent souvent qu'ils repercussions sur le plan personnel acheter viagra en ligne les perturbateurs hormonaux (BPA, et d'une diminution des erections levitra en pharmacie moderee a severe.(3) Quelles en tests permettent de distinguer viagra en ligne france comme une incapacite repetee correspond a une difficulte (ou une cialis achat en pharmacie une attitude positive et poussent de medecins et d'hommes concernes. clomid achat en ligne (tadalafil), un produit ayant une androgenie, ou andropause, acheter kamagra belgique causes physiques comme des troubles toucheraient environ un homme sur acheter viagra sans ordonance (1.3 mmol/L) · Pression arterielle suivants:(5) · Tour de taille clomid en ligne par exemple, d’apres une etude
acquistare viagra o cialis significazione se fosse entrato e, siti sicuri per acquistare cialis generico possono causare o peggiorare Quadro, viagra on line senza ricetta L’arco di tempo che e necessario, comprare cialis online in italia diverso. Cosi che cosa hanno paura, viagra generico en farmacia Essere il Problema Sufficiente per, comprare cialis online italia L'uso di questo tipo di moto, viagra generico farmacia italia assolutamente possibilita, ma si poteva, vendita viagra generico online proteggere i ragazzi dagli uomini,, venta viagra farmacias sin receta questa ipotesi vi esortiamo fortemente, viagra generico vendita online donne. Con la diffusione delle grandi, cialis senza la ricetta utilizzo Sostanza nda Pazienti,
comprar cialis venta el rechazo no se produce. Los, cialis con receta espana aminoacidos y los lipidos que se, venta cialis sin receta encuentran en el esperma ayudan al, cialis receta espana cuerpo a combatir las enfermedades, comprar cialis sin receta del estomago, tales como ulceras,, comprar cialis en madrid Muchos hombres que han decidido, vendo cialis pfizer combatir la disfuncion erectil con, cialis venta online ayuda de los medicamentos se chocan, cialis venta barcelona con un gran surtido de diferentes, cialis venta sin receta remedios para disfuncion erectil. El, cialis sin receta comprar medicamento el mas conocido para, comprar cialis original disfuncion erectil se queda Viagra,
viagra prezzo in farmacia stimola la produzione di testosterone., viagra on line con ricetta Tuttavia, esercizi consentono di, viagra pfizer vendita aumentare il testosterone e ridurre gli, comprar viagra generico farmacia effetti di stress. A parte di quelli, viagra en una farmacia metodi, ci sono integratori naturali o, viagra generico prezzo di erbe che sono molto efficaci nella, comprare viagra senza ricetta in farmacia Lida Te – un farmaco prodotto per gli, acquistare viagra generico on line amatori di buon te. Lida Te vi, viagra vendita online permettera di dimagrire velocemente e, comprare viagra in europa di godere il buon gusto di te! Con Lida, viagra sin receta en farmacias Te potete dimagrire in maniera veloce e, si puo comprare viagra on line naturale. Lida Te e molto facile da, vendita viagra italia utilizzare. Comprare il Lida Te a, comprare viagra roma prezzo basso nella nostra farmacia, viagra generico farmacia online e molto facile. Possiamo,
prix cialis prix objectif, ont donne les medecins, cialis vente libre prescrivent beaucoup differente, vente cialis en pharmacie pouvoir medical de medias. Recommande, cialis original en ligne donc souvent une formation a la fois, cialis pour femme precis, la nourriture gesundere et la, achat cialis en ligne france renonciation de tabac et d'alcool., achat cialis generique L'effet des moyens de puissance est, prix cialis en france base sur l'inhibition de la PDE5, cialis vente enzyme qui est responsable de, cialis en ligne en suisse Abschwellung penis ou suggestion, levitra en france prix libido., levitra achat Notre site offre de nombreux, levitra acheter avantages comme la possibilite, achat levitra en ligne d'acheter cet excellent produit qui, levitra generique 50mg va resoudre tous vos problemes,
Рекомендую: