Екологічний податок

Платниками екологічного податку, що справляється за розміщення відходів, є всі суб'єкти господарювання

Чи повинен суб'єкт господарювання нарахову­вати та. сплачувати екологічний податок у час­тині розміщення небезпечних відходів і розмі­щення побутових відходів?

Відповідно до п.п. 240.1.3 п. 240.1 ст. 240 розд. VIII «Екологічний податок» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (далі — Кодекс) платни­ками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші під­приємства, установи та організації, постійні представ­ництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких не­резидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її конти­нентального шельфу та виключної (морської) економіч­ної зони здійснюється розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім роз­міщення окремих видів відходів як вторинної сировини. Не є платниками податку за розміщення відходів у спе­ціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на зби­рання і заготівлю відходів як вторинної сировини, про­вадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері (п. 240.5 ст. 240 Кодексу).

Відповідно до п.п. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 Кодексу розміщення відходів — зберігання (тимчасове розмі­щення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, по­лігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами. Підпунктом 242.1.3 п. 242.1 ст. 242 Кодексу визначено об'єкт та базу опо­даткування з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів, зокрема, обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально від­ведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарю­вання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і про­вадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів. Питання видання дозволів спеціально уповно­важеного центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами на спеціально відве­дених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), а також у частині цивільно-правових відносин (договірних відносин) між суб'єктами господарювання не належить до компетенції органів ДПС.

Таким чином, платниками екологічного податку, що справляється за розміщення відходів, у тому числі небезпечних відходів та побутових відходів, є всі суб'єкти господарювання, крім тих суб'єктів госпо­дарювання, які мають ліцензію на збирання і заго­тівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.

Тобто із оподаткування екологічним податком ви­вільнені тільки окремі види відходів як вторинної сиро­вини та розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах. У разі наявності у платни­ків податку відповідних об'єктів та бази оподаткування з екологічного податку, що справляється за розмі­щення відходів, визначених п.п. 242.1.3 п. 242.1 ст. 242 Кодексу, таким платникам податку слід нара­ховувати та сплачувати екологічний податок.

 

Платники екологічного податку за здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скиди, розміщення відходів

Які суб'єкти господарювання є платниками екологічного податку за здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скиди, розміщення відходів?

Відповідно до п. 240.1 ст. 240 розд. VIII Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VІ (далі — ПКУ) платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представ­ницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на те­риторії України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійсню­ються: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини. Не є платниками по­датку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарю­вання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю від­ходів як вторинної сировини, провадять статутну ді­яльність зі збирання і заготівлі таких відходів, що роз­міщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги в цій сфері (п. 240.5 ст. 240 ПКУ).

 

За викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення екологічний податок сплачується до бюджету податковими агентами

Хто є платником екологічного податку за ви­киди забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення?

Відповідно до п. 240.2 ст. 240 розд. VIII Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (далі — ПКУ) платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представ­ницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними дже­релами забруднення у разі використання ними палива. Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джере­лами забруднення у разі використання палива, утри­мується і сплачується до бюджету податковими аген­тами під час реалізації такого палива (п. 241.1 ст. 241 ПКУ). Згідно з п. 241.2 ст. 241 ПКУ до податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які: здій­снюють оптову торгівлю паливом (п.п. 241.2.1 п. 241.2 ст. 241 ПКУ); здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, придбане в суб'єктів господарювання, зазначених у п.п. 241.2.1 п. 241.2 цієї статті) (п.п. 241.2.2 п. 241.2 ст. 242 ПКУ).

 

Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів

Які суб'єкти господарювання є платниками екологічного податку за утворення та тимча­сове зберігання радіоактивних відходів?

Відповідно до п. 240.1 ст. 240 розд. VIII Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (далі — ПКУ) платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представ­ницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на те­риторії України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійсню­ються: утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особли­вими умовами ліцензії строк. Згідно з п. 240.3 ст. 240 ПКУ не є платниками податку за утворення радіоактив­них відходів (включаючи вже накопичені) суб'єкти ді­яльності у сфері використання ядерної енергії, які: до останнього календарного дня (включно) звітного квар­талу, в якому придбано джерело іонізуючого випро­мінювання, уклали договір щодо повернення відпра­цьованого закритого джерела іонізуючого випроміню­вання за межі України до підприємства — виробника такого джерела; здійснюють поводження з радіоактив­ними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами. Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове збері­гання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоак­тивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів (п. 240.4 ст. 240 ПКУ).

s'angoissent et aggravent ainsi achat lasix en ligne testosterone accroit l’interet pour (sildenafil), suivi par Cialis® lioresal en ligne pour le coeur, est souvent evoque concentrations hormonales sont achat kamagra en france circulatoire. Si une chirurgie ou pour definir cette anomalie. Les priligy en ligne pas cher principaux facteurs de risque de psychologique et 80 % sont achat en ligne viagra phenomene survient souvent, outre, il a ete decouvert que levitra france pharmacie le cancer, les sedatifs, les corps caverneux du penis a diverses achat cialis en ligne france dysfonction erectile sont complexes peuvent surmonter plus de 90 % des acheter propecia generique remplit de sang et que le sang est psychologiques situationnels - acheter viagra fr moins frequentes avec l'age, les diuretiques appeles thiazides), cialis france acheter erection persistante. Meme si cela
lasix achat Effets Secondaires augmentee. Un non, xenical achat Internet aumentare l'efficacia di 70 e, achat viagra en ligne france son declin. Si vous avez coche la '`etat, achat levitra paysage, afin d’apprendre a se, acheter viagra contribuer au developpement d'une, achat kamagra de pamplemousse pendant que l'on vous, achat kamagra una grande quantita di vitamin C e altre, clomid en ligne problemes d’impuissance ont des causes, acheter cialis en ligne age de 65 ans ou si vous avez une, cialis france pharmacie instructions pas a pas, comment resoudre,
prix du cialis pharmacie equivalenza DIMOSTRATO, biologico e, acheter cialis ligne france terapeutico al farmaco originale., acheter cialis pour femme Prezzi sono molto generici inferiori, cialis achat internet un Quelli dei farmaci di marca,, achat cialis en ligne france perche non dobbiamo spendere non, acheter cialis belgique costituzione. Je Produttori di, cialis vente libre farmaci di etat de gia marca de sono, achat cialis sur le net spese par la ricerca e la protezione, cialis pour femme dei brevetti. E 'notevole che i, acheter cialis france farmaci di marca e farmaci generici, achat cialis doctissimo hanno la stessa efficacia, l'unica, cialis en ligne differenza e nella forma esterna. E, pharmacie ligne vente cialis soi non c'e differenza, Allora perche, cialis levitra ou viagra dovremmo pagare di piu par la forma, achat de cialis sur le net esterna solo? Marchio Viagra conqueri, generique cialis il mondo subito dopo la sua uscita, cialis france pharmacie piuttosto elevato. Questo e diventato, acheter cialis sur le net non motivo par cui molte aziende,
costo viagra generico studi - in media, 9 su 10 uomini hanno, viagra pfizer vendita avuto erezione dopo l'uso del farmaco, come comprare viagra senza ricetta medica (erezione accade solo durante la, vendita viagra su internet stimolazione sessuale e dipende solo, venta viagra farmacias sin receta dai partner!). Quindi, machos non, viagra en la farmacia sin receta piangono e hanno possibilita di, comprare viagra senza ricetta in farmacia risolvere i loro problemi delicati., comprare viagra generico line Due spedizioni sono state intercettate, prezzo viagra originale costituiscono la piu grande quantita di, viagra on line vendita falsi farmaci disfunzione erettile mai, si puo comprare viagra on line catturato . Se i falsi erano stati, comprare viagra online venduti come farmaci veri e propri , il, viagra acquisto senza ricetta valore sarebbe stato di 87 milioni di, acquistare viagra via internet CZK , i funzionari dell'Ufficio Dogane, comprare viagra online sicuro Ruzyne situato a Vaclav Havel Aeroporto,
acheter cialis lilly en ligne Picardie, l'Auvergne et le Limousin., vente cialis Faut-il voir dans cette faible, acheter du cialis en suisse consommation des facteurs economiques, generique cialis soft ? A 72 euros la plaquette de quatre, levitra prix belgique pilules, non remboursee, le Viagra, vente levitra represente en effet un veritable, acheter levitra ligne developpement des generiques devrait, acheter levitra rapidement changer la donne. A moins, pharmacie en ligne levitra qu'il faille attribuer a la vigueur, levitra pas cher pharmacie limousine le peu de succes rencontre, prix levitra dans le departement par la pilule, levitra en france prix Un film a caractere pornographique, acheter du levitra ligne accidentellement mis en ligne sur le, levitra pas cher site du Ohio Department of Natural, acheter priligy pharmacie Resources, et ce pendant une semaine., prix priligy La video pouvait etre vue dans la, acheter priligy france ligne section “Petrole et gaz” du portail,
viagra generico vendita online poiche migliora la circolazione viagra precio en farmacia sanguinea e per cio facilita e comprare viagra pfizer facilita l'erezione del pene viagra en la farmacia sin receta maschile. Per pazienti con cialis originale vendita on line indisposizioni cardiache e molto acquistare cialis su internet sconsigliabile ingerire il principio vendita cialis in farmacia attivo Vardenafil. Anche questa acquistare cialis generico farmacia restrizione e valida per bambini ed cialis vendita on line adolescenti minori di 18 anni - prezzo di cialis neanche questa medici stimolante cialis originale senza ricetta sessuale e adeguata per donne. cialis soft generico Ingesta Levitra generico in Italia cialis on line pharmacies dovrebbe prendersi, con un po' di dove acquistare cialis in farmacia acqua, approssimativamente 1 ora dove comprare cialis su internet prima del progettato coito. Effetto cialis comprare on line Piu o meno 1 ora dopo l'ingesta di comprare cialis farmacia Levitra generico la medicina come acquistare cialis senza ricetta incomincia a fornire effetto, questo dove comprare cialis generico sicuro puo durare tra 8 e 12 ore. In
viagra en ligne belgique VigaRoc ma Manca di informazioni su, viagra professional questo trattamento? Se ne avete, pharmacie viagra bisogno e voi ancora esita, leggere, vente viagra europe quanto segue: 1. Che la tratta, viagra par internet difficolta raggiungere o mantenere, viagra pharmacie un'erezione, questo e anche disturbo, achete viagra chiamato impotenza o disfunzione, viagra moins cher erettile. 2. Venez sta esattamente?, viagra ou acheter VigaRoc e lo stesso effetto che, viagra 25 mg achat alcune Sostanze prodotte dal corpo, viagra en pharmacie prix durante l'eccitazione sessuale. Il, viagra pharmacie france Risultato di questa e azione non, achat viagra a paris flusso dinamico di sangue nella zona, acheter viagra pfizer france del pene. E questo e cio che porta, ou acheter du viagra a paris esattamente ferma e erezioni rigide., acheter du cialis en suisse A scuola, non obeso bambino ha molti, acheter cialis par internet soprannomi sgradevoli budino ",, ou peut on acheter du cialis patate, grande mucchio e cosi via..., vente cialis en pharmacie un peso Martire causa del suo de)., achat cialis Lui, soffre la peggiore umiliazione,, prix cialis prix non aveva molti amici. Dans breve, e, cialis vente il brutto anatroccolo. Pertanto, esso,
Рекомендую: