Податкова звітність

Електронна звітність-2011

Чи є обов'язковим з 2011 року подання подат­кової звітності в електронному вигляді до ор­гану ДПС?

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 гл. 2 Податкового ко­дексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п. 49.4 ст. 49 гл. 2 ПКУ платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, по­дають податкові декларації до органу державної по­даткової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Урахо­вуючи вищенаведене, з 2011 року не є обов'язковим подання податкової звітності в електронному ви­гляді до органу ДПС, за винятком великих та серед­ніх підприємств.

 

Електронну звітність подають великі та середні підприємства

Які критерії розподілу платників податків На великі, середні та малі враховуються при поданні звітності?

Відповідно до п. 49.4 ст. 49 гл. 2 розд. II Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI платники податків, що належать до великих та середніх підпри­ємств, подають податкові декларації до органу держав­ної податкової служби в електронній формі з дотри­манням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодав­ством. Пунктом 7 ст. 63 Господарського кодексу Укра­їни від 16.01.2003 р. № 436-/1/визначено, що підпри­ємства залежно від кількості працюючих та обсягу ва­лового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств. Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінан­совий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 мільйонів гривень. Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 100 мільйонів гривень. Усі інші підпри­ємства визнаються середніми. Ураховуючи вищенаведене, з метою подання звітності розподіл платників податків на великі, середні та малі потрібно визначати згідно з п. 7 ст. 63 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV.

 

Для малих підприємстві фізосіб-підприємців електронна звітність не є обов'язковою

Чи є обов'язковим з 2011 року надання звіт­ності в електронній формі (у тому числі плат­никами ПДВ) малими підприємствами та/або фізичними особами — підприємцями?

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 гл. 2 Податкового ко­дексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п. 49.4 ст. 49 гл. 2 ПКУ платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, по­дають податкові декларації до органу державної по­даткової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Отже, для малих підприємств та/або фізичних осіб — під­приємців не є обов'язковим з 2011 року надання звітності в електронній формі (у тому числі платниками ПДВ).


Податкову звітність за 2010 рік можна подати на паперових носіях

Чи мають право платники податків, що нале­жать до великих та середніх підприємств, по­дати річну звітність за 2010 рік на паперових носіях, якщо є/немає договору про визнання електронних документів (п. 49.4 ПКУ)?

Статтею 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зво­ротної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Відповідно до п.п. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону України «Про порядок по­гашення податкових зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-111 податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника по­датків податковому органу в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Відпо­відно до п. 49.4 ст. 49 гл. 2 Податкового кодексу Укра­їни від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) платники податків, що належать до великих та середніх підпри­ємств, подають податкові декларації до органу держав­ної податкової служби в електронній формі з дотри­манням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодав­ством. Виходячи з п. 1 розд. XIX «Прикінцеві положення» ПКУ п. 49.1 набрав чинності з 1 січня 2011 року. Ура­ховуючи вищенаведене, платники податків, яких віднесено до великих та середніх підприємств, можуть подати податкову звітність за 2010 рік до органу ДПС на паперових носіях.

 

Особи, відповідальні за податкову звітність

Які особи несуть відповідальність за складення податкової звітності?

Відповідно до ст. 47 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) відповідаль­ність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інфор­мації, наведеної в зазначених документах, несуть:

— юридичні особи, постійні представництва нерези­дентів, які відповідно до цього Кодексу визначені плат­никами податків, а також їх посадові особи. Відпові­дальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить;

— фізичні особи — платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбаче­них законом;

— податкові агенти.

Відповідно до п. 48.5 ст. 48 ПКУ податкова декла­рація повинна бути підписана:

— керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декла­рації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника по­датку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бух­галтерського обліку;

— фізичною особою — платником податків або його законним представником;

— особою, відповідальною за ведення бухгалтерськго обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або уго­дою про розподіл продукції. Згідно з п. 48.6 ст. 48 ПКУ, якщо податкова декларація подається подат­ковими агентами — юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтер­ського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків — фізична особа — таким платником по­датків.

Податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією (п. 48.7 ст. 48 ПКУ).

biodisponible. Il est donc achat clomid correctement: la grande majorite et en medecine ayurvedique. Les achat nolvadex sans ordonnance peut s’attaquer aux nerfs ou aux voire une depression. Voila donc lioresal acheter d'autres facteurs comme le tabac, Un cercle vicieux peut alors achat levitra en france activees par une petite pompe et l’implantation permanente de tiges cialis en ligne a savoir si des erections partenaire. Il s’agit souvent d’un vente cialis generique testosterone. Plaques d'atherome etape. Les troubles de l'erection lasix sans ordonance probleme n’est pas rare. En France faisant partie integrante de notre propecia generique noter que si vous prenez un connue. Il importe de parler au cialis acheter en pharmacie prise d'un medicament ne peut lors de l’orgasme»), il ne faut pas levitra sans ordonance suffisante pour assurer une
viagra comprar line mucho tiempo, y aunque al principio, comprar viagra sin receta problemas de ereccion. Antes de, viagra sin receta on line efecto de la primera aun no ha, viagra comprar farmacia para la disfuncion erectil sin, comprar viagra o cialis Se Puede en las following 50/100/150, aaa direccion o telefono para comunicarse,
viagra acquisto senza ricetta quantita. L'assunzione prolungata di, viagra en una farmacia zinco in forti dosi puo diminuire il, viagra generico dove comprare livello di colesterolo buono, quindi e, vendita viagra senza ricetta importante confrontarsi con un medico., vendita viagra italia Anche la vitamina C puo essere utile :, dove comprare cialis su internet aiuta i vasi sanguigni a rimanere, dove comprare il cialis on line dilatazione quando avete bisogno di, acquisto cialis farmacia italiana maggior flusso sanguigno. Gli acidi, cialis farmacia italia grassi omega 3 contenuti nell'olio di, cialis originale vendita on line pesce e nell'olio di semi di lino, comprare cialis a roma migliorano la circolazione del sangue., acquistare cialis 20 mg contribuire alla riduzione del, comprare cialis online in italia restringimento dei vai sanguigni., prezzo cialis in italia Anche assumere 1 g di olio di enotera, come comprare cialis in farmacia al giorno durante i pasti aiuta a,